Czy Dead Space powróci?
Dodane przez Madara dnia 22 czerwiec 2014
S³owa wypowiedziane przez Patrick'a Söderlund'a podczas udzielanego przez niego wywiadu wskazuj± na to, i¿ Dead Space nie odesz³o w zapomnienie i mo¿emy byæ pewni, ¿e przyjdzie nam jeszcze nieraz ujrzeæ tytu³ Dead Space na sklepowych pó³kach.