» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Nabór do redakcji serwisu Dead Space Zone

Chcia³by¶ wspó³tworzyæ

najwiêkszy polski serwis po¶wiêcony ods³onie Dead Space i przyczyniæ siê do jego rozwoju? Ta okazja stoi przed Tob±

otworem! Potrzebujemy nowego redaktora i administratora, z powodu, i¿ portal ostatnimi czasy troszeczkê stan±³ w

miejscu. Po wiêcej informacji zapraszam do rozwiniêcia.
Zachêcam do pisania. Numer kontaktowy gg: 9730448 lub adres email: madara@deadspace-zone.pl
Dead Space 2 po polsku
Jeszcze kilka miesiêcy temu czytali¶my o przyst±pieniu do pracy nad t³umaczeniem Dead Space 2 serwisu t³umaczy- grajpopolsku.pl. Ju¿ od kilku dni spolszczenie jest gotowe i dostêpne do pobrania z ich strony, a twórcy zapowiadaj± wprowadzenie kolejnych poprawek wraz z kolejnymi wersjami. Aby znale¼æ wiêcej informacji, pogratulowaæ twórc± i znale¼æ same pliki spolszczenia ³±cznie z instrukcj± instalacji polecam udaæ siê pod ten adres

Ja osobi¶cie dziêkujê i gratulujê ekipie odpowiedzialnej za wydanie plików (ffgriever, Machiner, Manuel Czaszka, Norek, rysiu oraz twig).
Nowe DLC do Dead Space 2
Ostatnimi czasy trochê ucich³o na temat Dead Space 2, lecz twórcy staraj± siê nie dopu¶ciæ do ca³kowitego odej¶cia w niepamiêæ tego tytu³u i postanowili wydaæ nowe DLC do Dead Space 2. Dodatek bêdzie zawiera³ dwie nowe multiplayerowe mapy (The Academy i The Concourse) dostêpne ju¿ 31 maja na XBLA i 3 czerwca na PSN. Mi³± niespodziank± jest to, ¿e DLC bêdze w pe³ni darmowe. Niestety nie ujawniono ¿adnych informacji na temat ewentualnego uaktualnienia na komputery osobiste.
Film Dead Space jednak powstaje
Pog³oski o zekranizowaniu Dead Space w³asciwie pojawi³y siê ju¿ w 2009 roku, lecz od tamtego czasu nic konkretnego na ten temat nie mówiono. D.J. Carusco re¿yser, który podj±³ siê tego zadania, podczas wywiadu dla AreaGames, przyzna³, ¿e film powstaje i aktualnie pracuj± nad ewentualn± histori±. Zapraszam do rozwiniêcia.
Dead Space dla Iphone i Ipad
Wersja Dead Space przeznaczona na Iphone i Ipad (równie¿ Ipad 2) doczeka³a siê aktualizacji. Wprowadzono kilka usprawnien, które maj± u³atwiæ grê, a co najwa¿niejsze wersja na Ipada 2, który ostatnio mia³ swoj± premier±, wed³ug twórców ma znacznie poprawion± grafikê. Linki do obrazków znajdziecie w rozwiniêciu newsa.
Pierwszy patch do Dead Space 2
Pierwszy patch do Dead Space 2 (wersja na PC) jest ju¿ gotowy do pobrania. Poprawia on miêdzy innymi problemy z Elite Engineering Suit, zapisywanie gry i prawid³owe odliczanie w trybie Hardocore. Dodaje równie¿ mo¿liwo¶æ zakupienia nowych skafandrów i broni, ca³kowicie za darmo. [odno¶nik do patch'a znajduje siê w rozwiniêciu]
Dead Space Severed data premiery

Data premiery pierwszego DLC do Dead Space 2 zosta³± ujawniona. Rozszerzenie kampani dla jednego gracza pojawi siê do pobrania ju¿ pierwszego marca na XBL (560MSP) i PSN (7 euro). Twórcy przygotowali równie¿ ciekawy trailer, który mo¿ecie obejrzeæ w rozwiniêciu newsa.
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u