» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Multiplayer potwierdzony! - wywiad ze Stevem Papoutsisem
W sieci mo¿na znale¼æ ekskluzywny wywiad udzielony przez Steve'a Papoutsis'a portalowi relyonhorror.com.
Przedstawiciel EA potwierdza tam miêdzy innymi to, ¿e w najnowszym dziele Visceral znajdzie siê tryb multiplayer, nie zdradza jednak jak dok³adnie bêdzie wygl±da³.
Oprócz tego poruszane s± kwestie budowania atmosfery, nowo¶ci w grze i odrobina biografii Steve'a.

link do wywiadu: http://www.relyonhorror.com/content/exclusive-interview-dead-space-2-producer-steve-papoutsis

¼ród³o: net
Aktualizacja artyku³ów
Dzi¶ na stronie pojawi³ siê nowe artyku³y odno¶nie dead space. Mo¿ecie ju¿ przeczytaæ o podstawowych informacjach, USG Ishimurze, warsztacie, sklepie, trofeach i osi±gniêciach na konsole. Jak widaæ prace nad serwisem id± na przód;]. Wszystko znajdziecie w panelu po lewej stronie. Zapraszam do czytania!
o lewej. Zapraszam do lektury!
Powstanie ksi±¿ka osadzona w uniwersum Dead Space'a
Wydawnictwo Tor Books i Visceral Games zapowiedzia³o wydanie ksi±¿ki której akcja dziaæ bêdzie siê w ¶wiecie DS'a.

Opowiadanie napisane przez B.K. Evensona, poruszy takie tematy jak historia Unitologow, odkrycie tajemniczego znacznika i jego oddzia³ywanie na psychikê ludzk±.

Koszt ksi±¿ki to 14.99$, bêdzie mo¿na zamówiæ j± w internetowym sklepie wydawnictwa Tor (http://store.tor.com/) premiera w lipcu 2010 roku.

¼ród³o: net
Isaac bêdzie mówi³
Zgodnie z najnowszymi doniesieniami developerow Dead Space'a 2, nasz protagonista wreszcie przemówi. Wed³ug Steve'a Papoutsisa, producenta wykonawczego, ma to dodaæ wiarygodno¶ci grze oraz uczyniæ z Clarke'a bardziej interesuj±cego bohatera. Ekipa rozpoczê³a poszukiwania aktora który u¿yczy g³osu postaci.

¼ród³o: g4tv.com
Misji ci±g dalszy!
Tak....stronka wystartowala ju¿ parê dni temu i dok³adamy wszelkich starañ by rozwija³a siê jak najszybciej. Linia jak± sobie wyznaczyli¶my by zape³niæ serwis to 4 tygodnie i dokonamy wszelkich starañ by to zrealizowaæ. Mamy nadziejê, ¿e wraz z przyp³ywem tre¶ci wro¶nie nam liczba odwiedzin i choæ na chwilkê zostaniecie u nas.... To wszystko pozostaje mi tylko ¿yczyæ ca³ej ekipie powodzenia...
Zaczynamy!!!
Mi³o mi poinformowaæ o starcie nowej nieoficjalnej strony- Dead Space Zone. Na stronie bêdzie mo¿na znale¼æ wszystko co zwi±zane z ods³on± Dead Space. Miêdzy innymi bêd± to aktualno¶ci z ¶wiata gry, poradniki, bogate galerie zdjêæ, filmy i wiele innych. Strona ta powsta³a z pasji do gry Dead Space, na pewno nie ma na celu konkurowaæ za wszelk± cenê z ¿adnymi innymi serwisami o podobnej tematyce. Wszelkie propozycje wspó³pracy bêd± mile widziane. Serwis jest jeszcze w budowie, ale tworzy siê bardzo dynamicznie i obiecuj±co. Dzia³a na zasadzie dla fanów od fanów. My¶lê, ¿e na pocz±tek tyle wystarczy ;). Zapraszam do obejrzenia innych dzia³ów!
Dead Space update artyku³ów
Dzisiaj na stronce pojawi³y siê nowe artyku³y. S± to: recenzja Dead Space, opis postaci i przeciwników. Autorem testów jest bart. Zapraszam do lektury!
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u