» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Przeciwnicy Dead Space 3


Feeder - nowa forma nekromorfów spotykana na Tou Volantis powsta³a z ludzi, którzy spo¿ywali je w celu prze¿ycia na tej planecie. Bardzo chudy, widaæ mu wystaj±ce ko¶ci, rêce zakoñczone ma pazurami. Posiada wyj±tkowo giêtki krêgos³up, co wp³ywa na jego mobilino¶æ, tzn. mo¿e skakaæ i porusza siê do¶æ szybko. Kreatura ta zdaje siê byæ praktycznie ¶lepa (reaguje jedynie na ¶wiat³o), ale za to ma doskona³y s³uch.

Waster - kolejna nowa mutacja, jak± napotka³ na swojej drodze Isaac. Skrywa siê pod przebraniem normalnego cz³owieka, dodatkowo zachowuje siê podobnie do ludzi. Atakuje przy pomocy czekanów w które jest uzbrojony. Gdy zadamy mu wystarczaj±c± ilo¶æ obra¿eñ w tors, z dolnej czê¶ci cia³a wyrastaj± trzy macki.


Lurker - w trzeciej czê¶ci gry spotykamy siê z now± wersj± tego potwora. Nowe lurkery powstaj± z cia³ psów, a nie jak dot±d ludzkich dzieci. Ich zdolno¶ci s± jednak takie same, tj. potrafi± pe³zaæ po ¶cianach i suficie, atakuj± za pomoc± trzech macek wyrastaj±cych z ich pleców.


Twitcher - Twitcher - przed ¶mierci± byli to ludzcy ¿o³nierze, przemienieni w nekromorfy zasymilowali modu³ stazy dziêki czemu s± niewiarygodnie szybcy co czyni z nich szczególnie gro¼nych przeciwników. Wystêpuj± równie¿ w poprzednich czê¶ciach gry.


Slasher - najpospolitszy potwór z którym przyjdzie siê nam zmierzyæ. Slashery to ludzie przemienieni w wyniku infekcji, zamiast r±k posiadaj± wielkie ostrza którymi gotowi rozszarpaæ na strzêpy ka¿dego przeciwnika. Odciêta koñczyna Slashera mo¿e pos³u¿yæ nam za broñ. Przy u¿yciu telekinezy u¿yæ mo¿emy jej do przybicia wroga do dowolnej powierzchni. Atakuj±c pojedyñczo nie s± w stanie wyrz±dziæ wiêkszych szkód, zagro¿enie pojawia siê jednak, gdy zostajemy otoczeni przez grupê slasherów.

Stalker - stworzenia inteligentniejsze od reszty nekromorhpów, posiadaj±ce cechy zwierzêce. Ukrywaj± siê w zacienionych miejscach. Potrafi± równie¿ wspó³pracowaæ miêdzy sob± i planowaæ ataki z zaskoczenia. Spontanicznie wykonuj± szar¿e na przeciwnika, którymi próbuj± obaliæ cel. Ich g³ówn± cech± jest bardzo du¿a szybko¶æ poruszania siê.

Exploder - mutacja cz³owieka, która sprawi³a, ¿e jedna z jego r±k sta³a siê pêcherzem z niestabiln± wybuchow± substancj±. Nie wolno go bagatelizowaæ, gdy¿ jest to nekromorf samobójca, który po¶wiêca siê wysadzaj±c siebie i swoje najbli¿sze otoczenie. Jego odciêty worek mo¿e pos³u¿yæ nam za broñ przy u¿yciu kinezy. W Dead Space 3 spotykamy siê z ulepszon± wersj± Exploder'a. Porusza siê szybciej a ³adunek, który za sob± niesie zadaje wiêksze obra¿enia.

Leaper - nie posiadaj±ce nóg nekromorphy o d³ugim ciele i ogonie, na koñcu którego znajduje siê ¿±d³o. Potrafi czo³gaæ siê i przyczepiaæ do ró¿nych powierzchni. Mimo i¿, nie posiadaj± nóg s± szybkie. Do przeciwnika doskakuj± za pomoc± skoku na du¿± odleg³o¶æ.


Puker - Puker w Dead Space 3 znacze ró¿ni siê od tego przedstawionego w drugiej czê¶ci gry. Ró¿ni siê nie tylko wygl±dem, ale jest równie¿ szybszy i bardziej agresywny. Jego sposób atakowania jest jednak wci±¿ taki sam, tj. plucie kwasem i atak wrêcz za pomoc± pazurów.


Crawler - niemowlêta kosmitów (a nie dzieci jak w Dead Space 2, od których nie ró¿ni± siê niczym oprócz wygl±dem) zamienione w nekromorfy, gdy zobacz± swój cel zaczynaj± czo³agaæ siê w jego kierunku. Na plecach maj± umieszczony wybuchowy worek, który w chwili zbli¿enia do przeciwnika eksploduje.


Cyst - nekromof pu³apka. Ten nie posiadaj±cy mo¿liwo¶ci ruchu nekromorf skrywa siê w zacienionych miejscach przyczepiony do ¶cian i pod³óg. W chwili, gdy znajdziemy siê w jego pobli¿u, otwiera worek i wystrzela przed siebie wubuchow± kulê, jednak¿e mo¿e tak zrobiæ tylko raz. Po wystrzeleniu ginie.


Guardian - Nekromorf, nie mog±cy siê ruszaæ, przyczepiony do ¶ciany i blokuj±cy przej¶cie Clarke'owi. Atakuje za pomoc± wystrzeliwanych macek, je¶li Isaac podejdzie zbyt blisko mo¿e zostaæ natychmiast pozbawiony g³owy.
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u