» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Nekromorphy Dead Space 2 Multiplayer

Drug± dru¿yn± w trybie multiplayer s± nekromorfy, ich g³ównym celem jest zapobieganie wype³nieniu misji przez zespó³ ludzi. W jej sk³ad wchodz± cztery klasy postaci, a s± to: Lurker, Pack, the Puker i Spitter. Ka¿da z tych postaci charakteryzuje siê swoimi unikatowymi zdolno¶ciami, których ulepszanie mo¿liwe jest wraz ze zdobywaniem wiêkszego do¶wiadczenia podczas rozgrywki.The Pack
The Pack charakteryzuje siê najkrótszym czasem odrodzenia i jest sprawdza siê do¶æ dobrze w walce wrêcz. D³onie zakoñczone ostrymi pazurami nadaj± siê do tego idealnie. Ze wzglêdu na niski wzrost jest trudnym celem do ustrzelenia. Niestety odznacza siê wybitnie ma³± odporno¶ci± na wszelkiego rodzaju broñ jak i modu³ stazy.

The Lurker
Lurker potrzebuje czterech sekund na odrodzenie, potrafi± pe³zaæ po ¶cianach i suficie, atakuj± za pomoc± trzech macek wyrastaj±cych z ich pleców. Z macek tych wystrzelaj± pociski zdolne raniæ przeciwników na dystans, przy czym mo¿liwa jest ich koncentracja przez co zadaj± wiêcej obra¿eñ. Posiadaj± te¿ zdolno¶ci walki wrêcz, aczkolwiek nie tak wysoko rozwiniête jak reszta nekromorfów.

Puker
sze¶æ sekund, tyle potrzebuje na odrodzenie jedna z najsilniejszych klas. Posiadaj±cy zdolno¶æ plucia ¼r±c± substancj±, a kontak z kwasem produkowanym przez niego powoduje chwilowe zastygniêcie. Ma zdolno¶æ zadawania potê¿nego ataku przy pomocy swoich macek, który wyrz±ca bardzo du¿e obra¿enia. Okazuje siê wielce odporny na zadawane obra¿enia zadawane przez ludzi.

Spitter
Spitter posiada d³ugie ostrza. Atakuje z odleg³o¶ci, tworz±c truj±ce kule, które mo¿e wypluwaæ na du¿e odleg³o¶ci. Jedna odpowiednio trafiona i wpe³ni na³adowana kula jest nawet zdolna pozbawiæ ¿ycia przeciwnika za jednym razem. Umie poruszaæ siê bardzo szybko, niestety jest do¶æ s³aby w bezpo¶rednim starciu z cz³owiekiem, a jego ataki za pomoc± macek nie s± zbyt szybkie. Czas potrzebny na jego odrodzenie wynosi siedem sekund.

Akcja Punkty do¶wiadczenia
Zabicie cz³onka dru¿yny ludzi 300
Asysta przy zabiciu cz³onka dru¿yny ludzi 150
Kill Streak 5: Zabij 5 przeciwników nie umieraj±c 100
Kill Streak 10: Zabij 10 przeciwników nie umieraj±c 200
Kill Streak 20: Zabij 20 przeciwników nie umieraj±c 500
Uratuj cz³onka swojej dru¿yny przed atakiem przeciwnika 20
Samobójstwo -300
Zabójstwo cz³onka swojej dru¿yny -20
Bonus za wygranie rundy 1000
Bonus za wygranie dwóch rund pod rz±d 4000


» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u