» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Mapy Dead Space 2 Multiplayer

Titan Mines

Uwiêzione w kopalni Tytanu i otoczone przez Necromorfy, si³y bezpieczeñstwa Tiedmanna próbuj± powstrzymaæ wybuch poprzez budowê bomby Shockmines.

Zespó³ ludzi zosta³ wys³any do jednej z wielu kopalni Tytanu, by nie dopu¶ciæ do rozprzestrzenienia siê Nekromorfów, musz± za wszelk± cenê zbudowaæ bombê i zdetonowaæ j±, zanim plaga opu¶ci kopalniê i zaatakuje Sprawl.

Cel
Limit czasu
Deliver the proton acclerator to the workbench
4:0
Deliver the klystron to the workbench Pozosta³y czas + 3:15
Deliver the linac to the workbench Pozosta³y czas + 3:15
Protec the workbench 1:0Marker Lab

Zespó³ ludzi musi zniszczyæ wszelkie ¶lady badañ przeprowadzanych na Znaku, zanim dostan± siê one w niepowo³ane rêce.

Umiejscowione w sektorze rz±dowym labolatoria, w których przeprowadza siê do¶wiadczenia ze Znakami, a tym samym je tworzy, dowody na istnienie takiego miejsca musz± zostaæ zniszczone. Dru¿yna ludzi musi tego dokonaæ, broni±c siê przed ci±g³ymi atakami ze strony Nekromorfów.

Cel
Limit czasu
Destroy the power junction to the security doors
3:0
Open the contaiment field in the first Marker Lab Pozosta³y czas + 2:00
Destroy the initial Marker Pozosta³y czas + 2:00
Open the contaiment field in the final Marker Lab Pozosta³y czas + 1:0
Destroy the final Marker Pozosta³y czas + 2:00


Solar Array

Zespó³ ludzi dosta³ rozkaz dostarczenia wspó³rzêdnych ostrza³u do panelu s³onecznego.

Dyrektor Tiedmann wyda³ rozkaz dostarczenia wspó³rzêdnych do panela s³onecznego. Dru¿yna ludzi atakowana przez Nekromorfy musi w porê dostaczyæ dane, by po³o¿yæ kres rozpowszechniania siê zabójczej plagi.

Cel
Limit czasu
Reset the transformer console to restore power
3:0
Override the security doors Pozosta³y czas + 1:00
Deliver the disc to the intel room Pozosta³y czas + 1:00
Prime the two beam emitters Pozosta³y czas + 2:0
Deliver the firing coordinates to the main array controls Pozosta³y czas + 1:00


Fuel Core

Zespo³owi bezpieczeñstwa zosta³a zlecona misja zniszczenia Nekromorfów poprzez wysadzenie rdzenia paliwowego,

Dru¿yna ludzi za wszelk± cenê musi pozbyæ siê Nekromorfów ze Sprawl, dokonaæ mo¿na tego tylko, powoduj±c wybuch g³ównego rdzenia paliwowego.

Cel
Limit czasu
Deliver the repair unit to the ventilation room
3:0
Override the activation switch in the workshop Pozosta³y czas + 1:00
Download the codes and bring them to the workshop Pozosta³y czas + 3:00
Prime the detonator Pozosta³y czas
Protect the detonator 1:00


Escape

Na zadokowanym w pobli¿u Sprawl statku USG Ishimura znajduj± siê ludzie. Zespó³ ludzi, by przetrwaæ musi siê ewakuowaæ.

Nekroformy zaatakowa³ równie¿ statek USG Ishimura, wraz z uwiêzion± na niej dru¿yn± ludzi. Security Team musi uzyskaæ dostêp do kolejnych sekcji statku, by ca³o uj¶æ z ¿yciem i uciec z miejsca pe³nego Nekroformów za pomoc± kapsu³ ratunkowych.

Cel
Limit czasu
Active both server room terminals
4:0
Active both control room terminals Pozosta³y czas + 2:30
Active priming stations on the bridge Pozosta³y czas + 2:30
Active the authorization panel on the bridge Pozosta³y czas + 2:30
Evacuate via the escape pods Pozosta³y czas» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u