» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
R.I.G Dead Space 2

[New R.I.G]R.I.G (Resource Integration Gear) to jeden z najwa¿niejszych rekwizytów na Ishimurze. Jest to zbiór najwa¿niejszych funkcji i systemów, wmontowanych w kostium którego u¿ywa Isaac Clarke i inni mieszkañcy ¶wiata "Dead Space'a". Stare komponenty u¿yte do budowy R.I.G naszego protegonisty opisane s± w dziale "Dead Space". W drugiej czê¶ci jego zbroja zosta³a poddana kilu modyfikacj±.

Najwa¿niejsz± wprowadzon± modyfikacj± jest jego budowa. Zosta³a ca³kowicie zmieniona. Do jego stworzenia u¿ytko zupe³nie innych, l¿szejszych komponentów. Szkielet sta³ siê bardziej op³ywowy, aerodynamiczny, dziêki czemu Isaac bêdzie móg³ poruszaæ siê w zerowej grawitacji bez problemu. A to wszystko dziêki silnikom rakierowym umieszczonym w poszczególnych miejscach (g³ównie dolnych koñczyn). Elementem, który uleg³ zmianie jest te¿ mo¿liwo¶æ ods³aniania twarzy u¿ytkownika. W ka¿dej chwili he³m mo¿e z³o¿yæ siê i pokazaæ twarz osoby nosz±cej, w tym przypadku Isaaca. Jeszcze jedn± drobn± modyfikacj± jest zamiana wy¶wietlacza pasku zdrowia , z pod¶wietlanego na ró¿ne kolory zamieni³ siê teraz na holograficzny.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u