» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Postacie Dead Space 2

Isaac Clarke

Isaac Clarke - budzi siê trzy lata po wydarzeniach na Ishimurze z czêsciow± amnezj±. Od tej pory znajduje siê na Sprawl (kosmicznej stacji znajduj±cej siê na jednym z ksiê¿yców Saturna- Tytanie), któr± zupe³nie jak Ishimurê czy koloniê Aegis VII zaatakowa³a plaga Nekromorphów. Dowiaduje siê, ¿e przeprowadzano na nim eksperymenty w celu budowy nowego Markera, lecz by dowiedzieæ siê ca³ej prawdy o sobie, musi pokonaæ d³ug± drogê przemierzaj±c poszczególne sektory Sprawl.
Ellie Langford- zatrudniona w CEC jest pilotem ciê¿kiego sprzêtu na stacji Sprawl. Po ataku nekromorphów na stacjê, nikomu nie ufaj±c, sama stawia czo³a wrog± uzbrojona w plasma cutter. Gdy spotka³a Isaaca, ten przekonuje j±, i¿ mog± pomóc sobie nawzajem. Od tamtego wydarzenia Ellie towarzyszy Clark'owi, przemierzaj±c wraz z nim ca³e Sprawl. Mimo sprzeciwu i braku zaufania, zostaje poproszona przez Isaaca o pe³nienie opieki nad Straussem.

Daina Le Guin- Unitolog, pocz±tkowo wydaje siê i¿ chce pomoæ Isaacowi, wysy³a nawet Franco Delille, by ten wyprowadzi³ go ze szpitala. Niestety ginie w trakcie rozmowy z nim i nie zd±rzy³ powiedzieæ mu co siê dzieje na stacji. Jednak¿e Daina wkrótce kontaktuje siê z Isaac'iem i mimo braku zaufania z jego strony, oferuje mu pomoc. Podejrzenia bohatera nie by³y bezpodstawne, gdy¿ okaza³o siê, ¿e jest Unitologiem i jej celem by³ sam Isaac oraz informacje zawarte w jego g³owie na temat Znaku. Ginie jeszcze w tej samej scenie, w której spotyka siê z Isaaciem i wyjawia mu prawdê, zabita przez statek bojowy ziemskiego rz±du.Nolan Stross- pacjent kliniki psychiatrycznej na stacji Sprawl. Po jego misji na Aegis VII, o której dok³adniej opowiada film Dead Space Aftermath, mia³ bezpo¶redni kontakt z kawa³kiem Znaku. Przyczynia siê to do zmian w jego psychice, gdzie na Sprawl, staraj± siê to wykorzystaæ przy budowaniu nowego Znaku. Wspó³pracuje z Isaac'iem i pomaga zniszczyæ Marker.


Hans Tiedemann- najwa¿niejszy urzêdnik na Tytanie w trakcie ataku Nekromorfów. Jest glównym przeciwnikiem Isaaca podczas wêdrówki po Sprawlu, utrudnia mu ¿ycie niszcz±c systemy i ochronê stacji, a tak¿e nasy³aj±c na niego swoje odzia³y bojowe. Prawdopodobnie kontrolowany przez tajemniczego Overseera.Foster Edgars- doktor na Sprawlu. Spotykamy go na pocz±tku gry, kiedy Isaac pe³en nadziei podchodzi do niego liczac na otrzymanie pomocy, a zostaje mu przy³o¿ony skalpel do gard³a. Jego glos s³yszymy jako ostatni w trailerze Dementia (Isaac, we're all gonna bunn for what we did to you...").Franco Delille - pierwsza postaæ, któr± spotykamy w grze. Franco mogli¶my ju¿ poznaæ w Dead Space Ingition, ale w Dead Space 2, spotykamy go w innych okoliczno¶ciach. Franco jako Unitolog zosta³ wys³any przez Dainê, by przyprowadziæ jej Isaaca. Niestety zanim skoñczy pierwszy dialog, zostaje zabity przez Nekromorpha, a Isaac do czasu zostaje zdane sam na siebie.
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u