» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Multiplayer Dead Space 2


Czy w Dead Space brakowa³o Ci, ¿e nie mog³e¶ postrzelaæ razem ze swoim przyjacielem w sieci? Je¶li tak, to bêdziesz mia³ okazjê zrobiæ to w Dead Space 2, poniewa¿ producenci zdecydowali sie na dodanie trybu multiplayer do rozgrywki. Oczywi¶cie fabu³a pozostaje nadal ta sama, z tym ¿e zmieni siê nam otoczenie i grywalne postacie. Jednak¿e w trybie singleplayer nadal bêdziemy kierowali poczynaniami inzyniera Isaaca Clarke'a.

Autorzy podeszli w do¶æ awangardowy sposób do rozgrywki. Zadania bêd± ró¿ne, miêdzy innymi ochrona jakie¶ stacji czy utrzymanie pozycji. Podczas tego krótkiego urywku z rozgrywki naliczy³em cztery typy Nekromorfów, które posiadaj± unikalne zdolno¶ci zale¿ne od ich rodzaju.

To prawda, Dead Space 2 bêdzie oferowaæ swój niepowtarzalny tryb multiplayer, który jest intensywnie, makabryczne i ca³kowicie oddany w uniwersum Dead Space. Multiplayer Dead Space 2 umo¿liwia³ bêdzie rozgrywkê miêdzy o¶mioma osobami na raz, która dziaæ bêdzie siê w piêciu ró¿nych miejscach porozrzucanych po ca³ym The Sprawl.

Gracze nie tylko maj± szansê wcieliæ siê w cz³onków Sprawl Security Team, ale bêd± mieli okazjê zobaczyæ drug± stronê medalu i graæ jako z³e si³y Necromorph. Gracze bêd± mogli graæ jako cztery ró¿ne Necromorph'y, ka¿dy z w³asnym, niepowtarzalnym stylem gry. A s± to takie kreatury jak: The Pack, Lurker, Spitter i Puker.

MP w DS2 jako Sprawl Security Team bêdzie polega³o na wykonywaniu poszczególnych celów na obszarze piêciu ró¿nych map, które g³ównie skierowane bêd± w stronê zwalczania si³ Necromorph'ów i przywrócenie bezpieczeñstwa w ca³ym The Sprawl. . Z drugiej strony, Necromorphs nie mog± dopu¶ciæ, by to siê sta³o. Zak³adaj± pu³apki, które maj± powstrzymaæ Sprawl Security Team i zapobiec, by wype³nili swoj± misjê.

Dead Space 2 multiplayer bêdzie równie¿ wyposa¿ony w funkcjê rozwoju postaci. Gracze wraz ze zdobywanym do¶wiadczeniem bêd± odblokowaæ nowe bronie, kolor skóry, modernizacje broni, jak równie¿ cechy bohatera.


Film nr 1:

Film nr 2:

Film nr 3:

Film nr 4:

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u