» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Lokacje Dead Space 2


W The Sprawl mo¿emy wyró¿niæ dwa funkcjonalne sektory, tj. sektor publiczny i rz±dowy, które po³±czone s± ze sob± kolejk± i platformy dokuj±ce dla statków kosmicznych. Obszar mieszkalny zajmuje wiêszk± czê¶æ stacji, a w jego obrêbie znajduj± siê budynki takie jak szko³y, wie¿owce, centra handlowe czy ko¶cio³y. Najwa¿niejszymi strukturami tego sektora s±: Titan Memorial Medical Center, kompleks apartamentów Titan, Cassini Towers apartment complex, Church of Unitology, Titan Elementary School, Solar Array, a budynki CEC. Czê¶æ rz±dowa natomiast zlokalizowana jest nad kopalniami Titan Mines. To tutaj odbywa³y siê wszelakie prace nad Znakiem prowadzone przez EarthGov.

Wa¿niejsze miejsca na Sprawl:

Titan Memorial Medical Center
Stacja medyczna na Sprawl, gdzie miêdzy innymi przetrzymywano ludzi, którzy mieli jakikolwiek zwi±zek ze Znakiem. Jednym z nich by³ Isaac, który podczas ataku Nekromorphów na koloniê znajdowa³ siê w tym miejscu.

Titan Heights
Kompleks apartamentów znajduj±cy siê na Sprawl, mocno ucierpia³y podczas ataku na stacjê.

Cassini Towers
Kompleks apartamentów prawdopodobnie zamieszkiwany prezz Unitologów, z racji i¿ na jego terenie znale¼æ mo¿na pos±gi po¶wiêcone ich religii, a tak¿e figurê Znaku.

Titan Station Church of Unitology
Miejsce, gdzie znajduje siê g³ówna kaplica ko¶cio³a Unitologów.

Solar Array
Lokacja, gdzie znajduj± siê ogromne panele s³oneczne s³u¿±ce do zasilania miasta. W grze przyjdzie nam odwiedziæ to miejsce w celu prawid³owego ustawienia paneli.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u