» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Bronie Dead Space 2

Plasma Cutter

Plasma Cutter (Pi³a plazmowa) -pierwsza broñ, któr± Isaac w³asnorêcznie konstruuje, maj±c pod rêk± jedynie laser medyczny i latarkê. Laser ten potrafi wystrzeliwaæ potrójne wi±zki pocisków w dwóch p³aszczyznach. Pionowej, przydatnej przy odcinaniu górnych koñczyn przeciwników i poziomej (alternatywny tryb ognia), pomocnej, gdy odci±æ chcemy dolne koñczyny nekromorphów. Przez ca³± grê pozostaje jedn± z najbardziej pomocnych broni.Line Gun (Pisolet liniowy) - tn±ce narzêdzie przeznaczone do rozdrabniania ska³, gdy moc Plasma Cutter'a oka¿e siê za ma³a. Wystrzeliwuje potê¿n± i szerok± wi±zkê lasera, która jest w stanie przeci±æ przeciwnika na dwie czê¶ci. U¿ycie trybu alternatywnego powoduje wystrzelenie miny z zapalnikiem czasowym, która niszczy wszystko , co znajduje siê w jej zasiêgu.
Pulse rifle (Karabin pulsacyjny) - potê¿ny wojskowy karabin szturmowy o bardzo du¿ej szybkostrzelno¶ci. Jego doskona³e przystosowanie bojowe sprawia, ¿e jest w satnie poradziæ sobie z wiêksz± liczb± nekromorfów. Trybem alternatywnym broni jest granatnik, którego u¿ycie powoduje wystrzelenie mocno wybuchowego granatu (pobieraj±cego przy tym 25 sztuk amunicji). Schemat do broni znajdziemy w trzecim rozdziale.
Jevelin gun (Oszczepnica) - zupe³nie nowa broñ, pojawiaj±ca siê w Dead Space 2. Swoim dzia³aniem mia³a s³u¿yæ do rozbijania asteroidów. Isaacowi pos³u¿y do przbijania i przyczepiania wrogów do powierzchni p³askich jak ¶ciany, za pomoc± oszczepów wylatujacych z du¿± prêdko¶ci±. U¿ycie trybu alternatywnego spowoduje wyzwolenie impulsu elektrycznego z wystrzelonego osczepu.
Flamethrower (Miotacz ognia) - ten przemys³owy palnik pos³u¿y nam za broñ krótkiego zasiêgu, s³u¿±c± do podpalania znajduj±cych siê w pobli¿u przeciwników. Niestety w walce z wiêkszymi nekromorphami nie sprawuje siê za dobrze. U¿ycie trybu alternatywnego powoduje wystrzelenie zbiornika paliwa z umieszczonym zapalnikiem czasowym. Schemat do broni znajduje siê w szóstym rozdziale.

Seeker (Poszukiwacz) - kolejna nowo¶ci w arsenale broni. Poszukiwacz to bardzo celny karabin, pozwalaj±cy oddawaæ strza³y na du¿e odleg³o¶ci. Niestety jest w stanie pomie¶ciæ ma³± liczbê amunicji, a jego prze³adowanie trwa do¶æ d³ugo. Z racji tego jest raczej ma³o przydatn± broni±. Trybem alternatywnym broni jest przybli¿enie obrazu. Schemat broni znajduje siê w szóstym rozdziale.
Mines detonator (Miny detonuj±ce) - jeszcze jedna nowa broñ, która pojawi³a siê w ¶wiecie Dead Space. Jest to detonator. Za jego pomoc± mo¿emy umieszczaæ na dowolnej powierzchni miny detonuj±ce. Miny aktywowane s± za pomoc± sensorów, tj. wybuchaj±, gdy kto¶ przetnie emitowan± przez ni± wi±zkê laserow±. U¿ycie trybu alternatywnego spowoduje wy³±czenie sensorów, po czym bezpiecznie mo¿emy podnie¶æ minê spowrotem. Schemat broni znajduje siê w pi±tym rozdziale.Force gun (Strzelba energetyczna) - pierwotnie wykorzystywana do oczyszczania powierzchni z py³u, wystrzeliwuje podmuch energii niszcz±c wszystko na swojej drodze. Jej zasiêg niestety nie jest zbyt du¿y, dlatego pos³u¿y nam do eliminacji celów znajduj±cych siê bli¿ej nas. Podmuch energii jest w stanie odepchn±æ nawet kilku wrogów znajduj±cych siê blisko nas. Alternatywny strza³ przemienia rozproszon± energiê w skupion± wi±zkê. Schemat broni znajduje siê w siódmym rozdziale.Contact Beam (Laser stykowy) - gdy górnicy nie mog± poradziæ sobie z rozbiciem wielkich g³azów, z pomoc± przychodzi im potê¿ny laser stykowy. Jest to jedna z mocniejszych broni w grze. Przed oddaniem strza³u konieczne jest na³adowanie wystrzeliwanego pocisku. Mocno skupiona energia jest w stanie poradziæ sobie z ka¿dym rodzajem nekromorf'a. Strza³ alternatywny polega na wystrzeleniu wi±zki energi w ziemiê, gdzie bêdzie w stanie dosiêgn±æ nawet kilku przeciwników. Schemat broni znajdziemy w siódmym rozdziale.


Disc Ripper (Rozpruwacz) - zdalnie sterowana pi³a tarczowa przeznaczona do kruszenia litej ska³y. Jej pokryte diamentem ostrza utrzymywane za pomoc± telekinezy s± w stanie przeci±æ wszystko, nawet koñczyny nekromorphów. U¿ycie alternatywnego trybu spowoduje wystrzelenie ostrza w lini prostej. Schemat broni znajduje siê w pi±tym rozdziale.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u