» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Postacie Dead Space Extracion

Nathan McNeill

Sam Caldwell- w jego postaæ wcielamy siê na samym pocz±tku gry. By³ in¿ynierem na kolonii Aegis VII, który zosta³ wezwany do pomocy przy wydobyciu tajemniczego Znacznika. Niestety od tego czasu ca³a za³oga dostaje dziwnych halucynacji i wszyscy zaczynaj± zmieniaæ siê w potwory o pope³niaæ samobójstwa. Dosiêga to tak¿e samego Sam'a i ginie z r±k oddzia³u ochrony. Jego dziewczyn± by³a Lexine Murdoch.


Nathan McNeill

Nathan McNeill- emerytowany detektyw dzia³u ochrony. Jest drug± grywaln± postaci±, któr± zaczynamy kierowaæ ju¿ w drugim rozdziale (zaraz po zabiciu Sam Caldwell'a). By³y weteran wojny prowadzonej o surowce na Ziemii. Nale¿a³ do tego samego oddzia³u co Gabe Weller. Niestety w jej wyniku zostaje ranny i przeniesiony, jako detektyw do kolonii Aegis VII.


Gabriel Weller

Gabriel Weller- sier¿ant ochrony Ishimury. Podczas wybuchu epidemii Nekroformów stacjonowa³ na Ishimurze. Powierzona zosta³a mu misjia odzyskania cia³ ludzi z kostnicy z kolonii Aegis VII, którzy pope³nili samobójstwo przez obecno¶æ Znacznika. Tam odnalaz³ swojego starego kompana Nathan McNeil, który od tamtego czasu towarzyszy mu i pomaga przetrwaæ.


Lexine Murdoch

Lexine Murdoch- jest rzeczoznawc± na Aegis VII, gdzie przeprowadzi³a siê wraz z ojcem. Zakochana w Sam'ie Caldwell'u, co mo¿emy zobaczyæ dziêki transmisji video prowadzonej z Samem na pocz±tku gry. Uratowana przez Nathan'a McNeill'a i Gabriel'a Weller'a towarzyszy do samego koñca gry.

Warren Eckhardt

Warren Eckhardt- kolonialny dyrektor CEC do spraw górnictwa. Zosta³ wys³any na USG Ishimurê, by nadzorowaæ ich pracê, lecz tak naprawdê dosta³ zadanie odnalezienia osoby odpornej na dzia³anie Znacznika, któr± jak s±dzi jest Lexine Murdoch. Ginie w ósmym rozdziale gry.

Catherine Howel

Catherine Howel- doktor i botanista na pok³adzie USG Ishimura. By³a jedn± z nieliczynych osób, które przetrwa³y ataki Nekformów. To ona przedstawi³a ich dok³adnych opis na podstawie swych badañ. W jej postaæ wcielamy siê w rozdziale 7. Zostaje porzucona przez Warrena Eckhardt'a, co powoduje jej ¶mieræ.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u