» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Fabu³a Dead Space Comics

Akcja dzieje siê w odleg³ej przysz³o¶ci, gdy technologia pozwoli³a skolonizowaæ odleg³e uk³ady galaktyczne zosta³y skolonizowane. Mniej wiêcej 200 lat przed histori± opisan± w Dead Space, cz³owiek o imieniu Michael Altman odkry³ tajemnicz artefakt nazwany Znakiem. Znalezienie Czarnego Znaku na Ziemii rz±d postanowi³ zatuszowaæ. Wszystko by siê uda³o, gdyby nie Michael Altman. Og³osi³ ludziom, ¿e Znak istnieje. Spora liczba osób przy³±czy³a siê do Altmana, dlatego za³o¿y³ w³asny ko¶ció³- Unitologów. Niestety rz±d chc±c ponownie wszystko ukryæ zamordowa³ Michael'a Altman'a, a ludowi powiedzia³, ¿e jego ¶mieræ zwi±zana jest z nieszczê¶liwym wypadkiem. Z czasem jednak przyzna³, ¿e zabi³ go z powodu bezpieczeñstwa ziemian, poniewa¿ jego moc wydawa³a siê zbyt du¿a do opanowania.

Dwie¶cie lat pó¼niej na planecie Aegis VII zostaje zneleziony drugi Marker, z tym ¿e czerwony. Górnicy pracuj±cy tam wydobyli go. Odt±d w kolonii zaczê³y dziaæ siê dziwne rzeczy. Bezsenno¶æ, halucynacje, a nawet my¶li samobójcze. Kwesti± dni by³o, a¿ zostan± przemienieni w niebezpieczne i dzikie bestie- Nekromorfy. (Wiêcej o tym zagadnieniu w dziale "Znak"). Fabu³a komiksów opowiada wydarzenia dziej±ce siê na przestrzeni tych paru dni. Poznajemy w ten sposób historiê porucznika Abrahama Neumana, który na pocz±tku historii nagrywa video-loga ka¿±c zniszczyæ koloniê. Nastêpnie poznajemy odpowied¼ na pytanie: "Jak do tego dosz³o"? Dowiadujemy siê te¿ wielu ciekawych rzeczy na temat historii za³ogi przebywaj±cej na Aegis VII i statku USG Ishimura. Ich historie powi±zane s± ¶ci¶le z Markerem, który jest kluczem i pocz±tkiem wszystkich wydarzeñ opisanych w uniwersum Dead Space. W±tek zakoñczony w komiksach kontynuowany jest po koleji w: Dead Space: Extraction i Dead Space.
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u