» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Znak Dead Space

Znak (Marker) ten staro¿ytny artefakt budz±cy ogromne ilo¶ci kontrowersji zosta³ odkyty na Ziemii. Nie wiadomo kto go stworzy³, lecz ko¶ció³ Unitologów wierzy, ¿e zosta³ on pos³any przez Boga jako znak. Czarny Znak, gdy¿ tak± nazwê nadano pierwszemu, widnienie w symbolu ich ko¶cio³a. Znale¼ienie Czarnego Znaku na Ziemii rz±d postanowi³ zatuszowaæ. Wszystko by siê uda³o, gdyby nie Michael Altman. Og³osi³ ludziom, ¿e Znak istnieje. Spora liczba osób przy³±czy³a siê do Altmana, dlatego za³o¿y³ w³asny ko¶ció³- Unitologów. Niestety rz±d chc±c ponownie wszystko ukryæ zamordowa³ Michael'a Altman'a, a ludowi powiedzia³, ¿e jego ¶mieræ zwi±zana jest z nieszczê¶liwym wypadkiem. Z czasem jednak przyzna³, ¿e zabi³ go z powodu bezpieczeñstwa mieszkañców Ziemii, poniewa¿ jego moc wydawa³a siê zbyt du¿a do opanowania. Wydarzenia te mia³y miejsce 200 lat przed histori± opisan± w grze Dead Space. Czarny Znak przez ten czas u¿ywany by³ do badañ, choæby na samej Ishimurze.

Badania te doprowadzi³y do stworzenia przez ludzi drugiego Znaku (Red Marker). Pog³êbiaj±c siê w tajemnicê Czarnego Znaku uczeni (jednym z badaj±cych Znak by³ te¿ Michael Altman) odkryli, ¿e dziwne znaki na nim ³±cz± siê w pewien kod. Kod ten by³ wirusem, który doprowadzi³ do stworzenia nowej rasy- Nekroformów. Wiêkszo¶æ nich z powodu kontaktu z wirusem zosta³a poddana transformacji w Nekroformy. Na szczê¶cie zespó³ badawczy dowiód³ bardzo ciekawego zjawiska, a mianowicie, wirus Nekroformów w pobli¿u Czerwonego Znaku jakby zapada³ w stan u¶pienia, drobnoustrój przestaje siê rozwijaæ i odstrasza dojrza³e ju¿ mutanty. Zjawisko to nazwano "martw± przestrzeni±". Nikt nie przewidzia³ tak tragicznych skutów odszyfrowania Znaku. Gdyby nie wizja jednego z doktorów, zapewne zaraza przemieni³aby tysi±ce osób. Uczeni postawili specjalny piedasta³, na którym nastêpnie postawino Czerwony Znak. Mia³ on utrzymaæ stabilno¶æ wirusa i nie dopu¶iæ od jego obudzenia. Jako miejsce jego spoczynku wybrali Aegis VII.

Wszystko skoñczy³oby siê dobrze, gdyby nie górnicy (choæ wszystko by³o tak naprawdê ustalone), którzy odnale¼li ów pochowany tajemniczy artefakt. Wszyscy ludzie na Aegis VII od chwili znalezienia zaczêli dostawaæ dziwnych dolegliwo¶æ. Bezsenno¶æ, halucynacje, a nawet my¶li samobójcze. Kwesti± dni by³o, a¿ zostan± przemienieni w Nekroformy. I tak siê sta³o. Czerwnony Znak przez ten czas zosta³ przeniesiony na USG Ishimura. Ten sam los spotka³ personel ogromnego planteto³amacza. Wszyscy zostali poddani przemianie w obc± rasê. Po tych wszystkich wydarzeniach (na przestrzeni 200 lat) pojawia siê Isaac Clarke z misj± naprawy Ishimury, na pok³adzie której by³ Znak. Jego misja, choæ sam o tym nie wiedzia³, by³a misj± odzyskania Znaku przez Kendrê. Isaac z pocz±tku nie wiedz±c o co chodzi wykonywa³ pos³usznie wszystkie rozkazy panny Daniels.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u