» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Unitolodzy Dead Space

Ko¶ció³ Unitologów za³o¿ony przez Michaela Altmana jest niemal podstaw± wydarzeñ opisywanych w serii Dead Space. Jej pocz±tki siêgaj± czasów, gdy wspomniany Michael Altman odkry³ Czarny Znak (Black Marker). Od tego czasu bada³ go i studiowa³. Z biegiem czasu Altman doprowadzi³ do stworzenia nowego ruchu- Unitologów. Jego doktryna opiera³a siê na wierze w prastary artefakt- Znak, gdy¿ jak s±dzili wiara w niego mo¿e doprowadziæ do ¿ycia wiecznego.

Rola Znaku nie polega jedynie na 'wierzeniu w niego', prawdopodobnie napisy na nim opisuj± historiê ludzko¶ci. Z biegiem lat odkryto, ¿e dziwne symbole umieszczone na ramionach artefaktu tworz± siê w kod, w kod tajemniczego wirusa. Wirus ten spowodowa³ powstanie nowej rasy- Nekroformów. Religia szybko siê rozrasta³a. Rz±d zdaj±c sobie sprawê jakim zagro¿eniem s± Unitolodzy, zdecydowa³ siê zabiæ ich przywódcê. Altman zosta³ zamordowany. Na nieszczê¶cie rz±du pogorszy³o to tylko sprawê i religia Unitologów zaczê³a zdobywaæ jeszcze wiêcej wiernych.

Z czasem Unitolodzy wykszta³cili w³asny alfabet, który w ca³o¶ci przet³umaczony mo¿emy ogl±daæ w Dead Space (gra). Ruch ten szybko opanowa³ galaktykê. Niestey wiele osób by³o prze¶ladowanych za swoje wierzenia, choæby na Aegis VII, ludzie traktowani byli z pogard±. Wierz±cy maj± te¿ swoje swi±tynie na takich planetach jak Ziemia czy The Sprawl.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u