» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Sklep Dead Space

Wêze³ mocy

Podczas naszej tu³aczki przez USG Ishimure na swojej drodze do¶æ czêsto bêdziemy spotykaæ sklepy-automaty. To tutaj kupujemy broñ, przedmioty (np. zestawy medyczne i pojemniki z tlenem), amunicjê czy nowsz± wersjê RIG. Podstawow± jednostk± p³atno¶ci na USG Ishimura s± kredyty (rodzaj kart kredytowych). Dostêp do kupna nowych przedmiotów zyskujemy zbieraj±c odpowiednie schematy, porozrzucone po ca³ym statku. Automat oferuje nam tak¿e kupno od nas przedmiotu, który posiadamy za 50% warto¶ci pocz±tkowej. Warto dodaæ, ¿e do zarabiania kredytów przydatne s± pó³przewodniki, które rówie¿ porozrzucane s± po ca³ym statku.

Sklepy pe³ni± jeszcze jedn± wa¿n± rolê. Mo¿emy przechowywaæ w nich nasze rzeczy. Co jest bardzo przydatne, ze wzglêdu, ¿e nasz bohater mo¿e posiadaæ tylko cztery rodzaje broni i ograniczon± ilo¶æ ekwipunku. Zawarto¶æ magazynu bêdzie dostêpna w ka¿dym z napotkanych sklepów. (Co ciekawe przedmioty nie zostaj± przenoszone miêdzy terminalami, lecz zostaj± 'odzyskiwane' przez nas bezp³atnie).

Zapewne dla za³ogi pe³ni³y te same funkcje (kupno narzêdzi, jedzenia), z tym, ¿e jako in¿ynier nasz bohater mia³ wiêkszy dostêp do kupowanych przedmiotów(bronie itd.).

Przedmioty dostêpne w sklepie:


Ma³y zestaw medyczny (Small Med Pack)- cena 2,000 kredytów
¦redni zestaw medyczny (Medium Med Pack)- cena 5000 kredytów
Du¿y zestaw medyczny (Large Med Pack )- cena 10000 kredytów

Ma³y zasobnik tlenu (Small Air Pack)- cena 1,000 kredytów
¦redni zasobnik tlenu (Medium Air Pack)- cena 2000 kredytów

Zestaw stazy (Stasis Pack )- cena 5,000 kredytów


Bronie i Amunicja:

Miotacz Ognia (Flamethrower)- cena 11 000 kredytów
Paliwo Miotacza (25 Sztuk) (Flame Fuel)- cena 2500 kredytów
Pi³a Plazmowa (Plasma Cutter) - cena 10 000 kredytów
Energia Plazmowa (Plasma Energy) (25 sztuk) -cena 2500 kredytów
Pistolet Linowy (Line Gun) - cena 9000 kredytów
Stela¿e Linowe (6 sztuk) (Line Racks) - cena 3000 kredytów
Karabin Pulsacyjny (Pulse Rifle)- cena 7000 kredytów
Pociski Pulsacyjne (50 sztuk) (Pulse Rounds) - cena 2500 kredytów
Rozpruwacz (Ripper)-cena 8000 kredytów

Przewodniki:

Z³oty Pó³przewodnik - czyli warto¶ciowy komponent elektroniczny który mo¿emy sprzedac w sklepie za 3000 kredytów
Rubinowy Pó³przewodnik - czyli warto¶ciowy komponent elektroniczny który mo¿emy sprzedac w sklepie za 10000 kredytów
Diamentowy Pó³przewodnik - czyli niezwykle rzadki komponent elektroniczny który mo¿emy sprzedac w sklepie za 25000 kredytów

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u