» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Nekromorfy Dead Space

Nekromorfy to zw³oki ludzi i zwierz±t, wskrzeszone i przemienione przez kosmiczn± infekcje bakteryjn±. Stwory te s± niezwykle agresywne i ich jedynym celem jest zabijanie istot ¿ywych, by dostarczyæ wiêcej cia³ do potwornej przemiany. Istniej± wyspecjalizowane Necromorfy, tzw. Infektory istniej±ce tylko i wy³±cznie po to by zara¿aæ cia³a zabite przez innych przedstawicieli swojej rasy.

Pochodzenie: Na pocz±tku by³ Marker. Znaleziony na Ziemi, w kraterze Chicxulub artefakt sprzed milionów lat pokryty by³ tajemniczym kodem, który jak siê okaza³o, by³ instrukcj± jak rekombinowaæ DNA w okre¶lony sposób, by uzyskaæ obc± formê ¿ycia. Warunkiem do przeprowadzenia transformacji jest obecno¶æ martwej tkanki i specjalny sygna³ wysy³any przez Marker. Swój pocz±tek mo¿e mieæ na dwa sposoby: w pierwszym jest autonomiczna, sygna³ pobudza same martwe komórki, stopniowo przemieniaj±c martw± tkankê, tak ma³e organizmy jak i ludzi. Infekcja mo¿e te¿ byæ rozpoczêta ludzk± rêk±, poprzez sztuczne stworzenie przemienionej tkanki zgodnie z instrukcj± Markera.Pierwszy wybuch epidemii nast±pi³, gdy na Ziemi wydobyto oryginalny Marker, tzw. Black Marker (Czarny Znacznik). Wytworzono sztuczne komórki Necromorfów, wygl±daj±ce jak cienka, ró¿owa tkanka, któr± nastêpnie wstrzykn±³ sobie halucynuj±cy naukowiec. Wybuch uda³o siê powstrzymaæ dziêki poddaniu Black Markera in¿ynierii wstecznej. W ten sposób stworzono Red Marker (Czerwony Znacznik), mniejsz± wersjê orygina³u, któr± nastêpnie przetransportowano na pustynn± planetê Aegis 7.

Tam testowano obc± technologiê, próbuj±c j± opanowaæ i wykorzystaæ dla celów ludzko¶ci. Ponownie wytworzono komórki Necromorfów, jednak tym razem nic siê nie dzia³o. Okaza³o siê, ¿e blisko¶æ Red Markera tworzy³a tzw. „martw± strefê”, która usypia³a zmutowane komórki. Dalsze badania doprowadzi³y do pobudzenia materia³u badawczego i zara¿enia dwójki naukowców, z których pierwszy zmieni³ siê w Leaper’a, a drugi w Infektora, rozpoczynaj±c drugi wybuch epidemii. Nie jest jasne jak uda³o siê j± opanowaæ, jednak znalezione logi sugeruj±, i¿ jeden z pozosta³ych naukowców mia³ wizjê, w której widzia³ jak za pomoc± specjalnego piedesta³u mo¿na zwielokrotniæ usypiaj±ce w³a¶ciwo¶ci Red Markera. Poniewa¿, po ponownym odkryciu Aegis 7 znaleziono Red Marker stoj±cy na piedestale, mo¿na przyj±æ t± wersjê wydarzeñ.

Jest bardzo podobne, ¿e istoty znane jako Necromorfy, nie s± tworem natury, a zosta³y specjalnie stworzone, jednak przez kogo i w jakim celu wci±¿ pozostaje tajemnic±.

Przemiana: Przemiana pocz±tkowa jest powolna, jednak pó¼niejsza, szczególnie wywo³ana przez Infektora nastêpuje nadspodziewanie szybko (podobno w trakcie 10 sekund). Martwe cia³o jest szybko i brutalnie transformowane w nowy kszta³t, co czêsto wi±¿e siê ze zmianami uk³adu kostnego, uk³adu miê¶ni, czy organów. Przemienione stwory – jako reanimowana, martwa tkanka – niezwykle odporne na obra¿enia i niemal niewra¿liwe na warunki otoczenia, np. mog± przetrwaæ w pró¿ni. Jako takie, musz± byæ najczê¶ciej unieruchamiane przez ca³kowite rozcz³onkowanie. Rodzaj i si³a Nekromorfa ca³kowicie zale¿± od otaczaj±cych warunków ¶rodowiska i cia³a gospodarza np. Lurker’y powstaj± z cia³ dzieci.

Zachowanie: Jedynym prawdziwym celem Nekromorfów jest zabijanie, a w ten sposób tworzenie martwych cia³ i szerzenie infekcji. Jednak nie s± tak bezmy¶lnymi maszynami do zabijania jak mo¿na by s±dziæ.

Po pierwsze, posiadaj±c pewien instynkt stadny, zwykle staraj±c siê atakowaæ ofiary grupami, choæ nie wystêpuj± miedzy nimi zauwa¿alne interakcje. Co wiêcej zaobserwowano, ¿e gdy nie walcz± wykonuj± kilka innych czynno¶ci. Czasem po prostu stoj± w miejscu, czasem chodz± bez celu, póki nie znajd± ofiary. Czasem jednak ukrywaj± siê w szybach wentylacyjnych, czekaj±c a¿ ofiara siê zbli¿y. Czasem udaj± martwe, czekaj±c a¿ uspokojona ofiara wejdzie w zasiêg do ataku. Niekiedy ci±gn±³ martwe cia³a w jedno miejsce, prawdopodobnie by u³atwiæ zadanie Infektorom.Je¶li ofiara nie jest ¶wiadoma ich obecno¶ci, skradaj± siê by zyskaæ efekt zaskoczenia, a tak¿e kul± siê pod ostrza³em, by nie straciæ wa¿nych koñczyn. Zauwa¿ono te¿, ¿e nie atakuj± osób bêd±cych pod bezpo¶rednim wp³ywem Markera. Nieprawd± jest jednak sugestia jakoby mia³y po¿eraæ ludzi, czemu przecz± stosy cia³ rozsiane po korytarzach zainfekowanych miejsc. Ponadto po pierwsze Nekromorfy nie musz± je¶æ, a do tego uszkadzanie cia³ nie s³u¿y ich nadrzêdnemu celowi: szerzeniu infekcji.

Wp³yw Markerów na Nekromorfy nie jest jasny. Choæ jasne jest, ¿e sygna³ Markera jest odpowiedzialny za obudzenia, a nawet stopieñ „inteligencji” i koordynacji poszczególnych osobników, to nie zosta³o sprecyzowane, czemu Black i Red Marker wprowadza³y Nekromorfy w stan u¶pienia w swoim bezpo¶rednim pobli¿u, kiedy natomiast Marker 3A na stacji kosmicznej Sprawl zdaje siê je przyci±gaæ i pobudzaæ.

Rozcz³onkowanie: Jedynym pewnym sposobem na powstrzymanie Nekromorfa jest go ca³kowicie rozcz³onkowaæ. Wielu ludzi zginê³o nie bêd±c ¶wiadomym tego prostego faktu. ¦rodki, kojarzone zwykle jako zabójcze, takie jak uszkodzenie wa¿nych narz±dów, powa¿ne naciêcia, poparzenia, czy nawet urwanie g³owy nie maj± zbytniego wp³ywu na Nekromorfy. Nekromorf siê nie zatrzyma, nawet pozbawiony g³owy i nafaszerowany kulami. Nawet pozbawiony wszelkich koñczyn jest bardziej niezdolny do ruchu ni¿ martwy.Teoretyzuje siê, i¿ rozcz³onkowane cia³a Nekromorfów s± u¿ywane do tworzenia ich wiêkszych form zbudowanych z wielu zw³ok.

Wp³yw na inne gatunki: Choæ s± to informacje niepotwierdzony, uwa¿a siê, ¿e Nekromorfy mog± zara¿aæ i przemieniaæ nie tylko ludzi, ale i ka¿dy inny gatunek. Samo Ska¿enie (The Corruption) stworzone jest z martwych komórek, ale mo¿liwe ¿e nie tylko ludzkiego naskórka, ale te¿ pierwotniaków i innych jednokomórkowców. Natomiast Michael Altman g³êboko pod wod± dostrzega rybê, która wygl±da i zachowuje siê niczym przepoczwarzony Nekromorf.

Autorem tekstu jest: Deithe
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u