» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Mini-gry Dead Space

Podczas przeczesywania pok³adów USG Ishmura, dwukrotnie natrafiamy na pomieszczenia z Mini-Grami czyli Strzelnic± i Koszykówk±. Warto po¶wiêcic im chwilkê czasu, gdy¿ mo¿emy w ten sposób wygrac przedmioty, które przydzadz± nam siê w eksterminacji Necromorphów


Strzelnica - Chapter:9

Zasada jest Prosta. Mamy 5 poziomów trudno¶ci i nieograniczon± ilosc amuninicji. Musimy trafic wszystkie "czerwone postacie" pojawiajace siê na strzelnicy, za co zawsze dostajemy + 100 punktów. Tylko trafienie kompletu na ka¿dym poziomie daje nam wygran±. Dla utrudnienia pojawiaj± siê miêdzy Czerwonymi tarczami, te¿ Niebieskie. Trafienie Niebieskiej (to ujemne 100 punktów) lub nie str±cenie Czerwonej, koñczy siê jednakowo -przegran±.

Poziom 1 - (nagroda - 25 pocisków Pulsacyjnych)
Poziom 2 - (nagroda - 2 Stela¿e Liniowe)
Poziom 3 - (nagroda ¦redni Zestaw Medyczny)
Poziom 4 - (nagroda Rubinowy Pó³przewodnik)
Poziom 5 - (Wêze³ Mocy)

Koszykówka - Chapter:10

Kolejn± gr±, w któr± graj±c personel USG Ishimura umila³ sobie czas jest Z-Ball. Chodzi tu oczywi¶cie o koszykówkê, z tym ¿e mecze rozgrywamy w stanie niewa¿ko¶ci. Po pokonaniu Lurker'ów mo¿emy podej¶æ do panelu i aktywowaæ zabawê. Rozgrywka polega na wrzucaniu i ³apaniu pi³ki za pomoc± kinezy do specjalnych otworów. Gdy wbijemy pi³kê do jednego z czterech otworów, wylatuje ona w innym. Boisko w kszta³cie walca sk³ada siê z kolumn i platform, po których siê poruszamy, tak samo jak w strefie zerowej grawitacji. Z-Ball sk³ada siê z 6 poziomów. Przechodz±c kolejne poziomy otrzymujemy dostêp do szafek z cennymi nagrodami (szafki mieszcz± siê na przeciwnko wej¶cia). Najbardziej warto¶ciowymi nagrodami za Z-Ball s± Rubinowy Pó³przewodnik lub Wêze³ Mocy.
» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u