» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Lokacje Dead Space

Ca³a Ishimura sk³ada siê z 9 g³ównych pok³adów. Ka¿dy z nich dotyczy innej sekcji, tzn. Ishimura podzielona jest na czê¶ci, gdzie za³oga wykonuje swoje obowi±zki. Podczas naszej podró¿y po niej zwiedzimy dok³adnie wszystkie jej czê¶ci, wykonuj±c przy tym powierzone nam zadania.


G³ówne pok³ady statku:

Mostek (Bridge)
Sk±d kapitan i jego podw³adni zarz±dzali ca³ym statkiem. Wszystkie pomiary, odczyty, rozkazy wychodzi³ z tego miejsca. Niestety podczas naszej wizyty na tym pok³adzie zastajemy to miejsce kompletnie zniszczone i na wszystkich holograficznych ekranach wy¶wietla siê kominikat: 'Awaria systemu'. W czêsci g³ównej tego pok³adu znajduj± siê szyby wentylacyjne, którymi mo¿na dostaæ siê na mostek kapitana (stamt±d pomaga³ nam Zach Hammond).

Pok³ad za³ogi (Crew Deck)
To tu mieszkali wszyscy cz³onkowie za³ogi. Pok³ad ten posiada³ wszystkie udogodnienia zaczynaj±c od sto³ówki, a koñcz±c na boisku do koszykówki (my te¿ mo¿emy w ni± pograæ w formie mini-gry).

Pok³ad medyczny (Medical Deck)
Na tym obszarze znajdowa³a siê nie tylko klinika, ale tak¿e labolatoria badawcze, chemiczne i biura naukowców. To tu urzêdowali dr. Challus Mercer i dr. Terrence Kyne. Odwiedzamy go ju¿ na samym pocz±tku gry (drugi rozdzia³).

Doki (Flight Deck)
Tu mieszcz± siê ogromne hale przylotów i odlotów na USG Ishimure. Po³±czone s± bezpo¶rednio z ³adowni±, sk±d transportowane s± materia³y, które nastêpnie przenoszone s± na statki.

Pok³ad wydobywczy (Mining Deck)
To najwa¿niejszy pok³ad na statku, gdy¿ to w³asnie tutaj ogromne planetoidy czy ca³e planety przechodz± proces przetapiania. Zainstalowano na nim systemy pozwalaj±ce blokowaæ ogromne kawa³ki planet, gdzie nastêpnie zostan± poddane obróbce.

Hydroponika (Hydroponics)
Pok³ad bez którego Ishimura nie by³a by w stanie funkcjonowaæ. W ogromnych halach produkowana jest ¿ywno¶æ dla ca³ego statku, poprzez hodowle najrozmaitszych ro¶lin czy kwiatów. Obok produkcji ¿ywno¶ci spe³nia³ jeszcze jedno, je¶li nie najwa¿niejsze zadanie. To tu odbywa³a siê produkcja tlenu dla ca³ego statku. Podczas gry odwiedzamy to miejsce, gdy Leviatan, który zagnie¿dzi³ siê w magazynie pomieszczenia, zaczyna wt³aczaæ do wentylacji zatrute powietrze.

£adownia (Cargo Hold)
Na tym pok³adzie przechowywane s± wszelkie minera³y, które trafiaj± tu po obróbce z pok³adu górniczego. Niestety akurat o ten pok³ad rozbi³ siê wojskowy statek USM Valor.

Maszynownia (Engines)
Tu znajduj± siê silniki, które umo¿liwiaj± statkom takim jak USG Ishimura czy USM Valor odleg³e podró¿e miêdzyplanetarne.

Pok³ad in¿ynierów (Engineering Deck)
Obszar gdzie pracuj± tylko in¿ynierowie, którzy s± odpowiedzialni za prawid³owe dzia³anie pozosta³ych sekcji statku. W³a¶nie tu przechowywane jest miêdzy innymi paliwo przeznaczone na napêdzanie g³ównych silników.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u